TAEKWON-DO OTTELIJAN VOIMAHARJOITTELUOPAS

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Rossi, Samuli;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2017
  • Page count: 57
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: ITF Taekwon-Do, hermolihasjärjestelmä, voimaharjoittelu, jaksottaminen, adaptaatiot
  • Language: Finnish
  • Abstract: Tämä on produktiivinen opinnäytetyö, joka on tehty toimeksiantona Suomen ITF Taekwon-Do ry:lle. Työn tavoitteena oli luoda opas lajin ottelupuolen voimaharjoittelusta, sekä suunnitelma sen jalkauttamisesta kohderyhmälle. Kohderyhmänä työlle toimii ensisijaisesti urheilijat ja valmentajat, jotka hyötyisivät voimaharjoittelun aloittamisesta lajiominaisuuksien parantamiseksi. Oppaan tarkoituksena on antaa lajin vaatimien ominaisuuksien kehittämiselle selvät perustellut ohjeet uusimpien tutkimuksien, kokemuksien ja tiedon valossa. Tarve tälle on selvä. Aikaisempaa koottua opasta ei ole olemassa kyseisestä lajista ja voimaharjoittelu on Taek-won-Do urheilijoilla usein koottua tietoa muiden lajien puolelta. Tämä ei ole optimaalinen tilanne ajatellen yksilöllistä kehittymistä. Opinnäytetyö rakentuu kirjallisuuskatsauksesta ja varsinaisesta tuotoksesta työn lopussa. Kappaleet lajianalyysistä, hermolihasjärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta, voimaharjoittelun perusteista ja voimaharjoittelusta Taekwon-Dossa avaavat voimaharjoittelun saloja lajispesifisti perustellen. Valmis tuotos käsittelee voimaharjoittelun sulauttamista ottelijan kilpailuihin valmistautuvaan harjoitteluun käyttäen esimerkkiurheilijaa mallina. Lähtökohtana tässä on erityisesti adaptaatioiden saavuttaminen ja voiman ominaisuuksien oikeaoppinen rakentaminen, jalostaminen ja jaksottaminen. Suunnittelu oppaalle alkoi marraskuussa 2016, kun toimeksianto Suomen ITF Taekwon-Do liitolta varmistui. Tämän jälkeen taustatietoa kerättiin joulukuun loppuun ja tammikuun alusta alkoi varsinainen kirjoitusprosessi. Prosessissa käytettiin hyväksi tutkimustietoa Taekwon-Dosta ja muista kamppailulajeista, sekä työn aikana tehtyjä asiantuntijahaastatteluja arvoki-satasolla menestyneiltä ottelijoilta Suomesta aina Uuteen-Seelantiin saakka. Itse opas valmistui lopulliseen muotoonsa huhtikuussa 2017.

<< [ previous ] Lasten ja nuorten voimaharjoittelu kilpauinnissa: Uinnissa käytettävät voimaharjoittelumenetelmät sekä nuoren kilpauimarin voimaharjoittelun periaatteet

>> [ next ] Kilpaurheilijan kuntoutuspolun kehittäminen ja mobiilisovellusten käyttökohteet urheiluvammojen ja ylikuormitustilojen hoidossa