VALMENTAJAKYSELY 2019

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Blomqvist, Minna; Mononen Kaisu; Hämäläinen Kirsi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2020
 • Page count: 75
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: ISBN 978-952-7290-11-8
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Vaikka valmentajilla on merkittävä rooli sekä liikunnallisen elämäntavan että urheilullisen menestyksen edistäjinä, tutkimuksiin tai selvityksiin perustuvaa tietoa valmentajista on kansallisesti verrattain vähän. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) toteutti laajan eri tasojen ja lajien valmentajille kohdistetun kyselytutkimuksen 2009 (n=2476) ja samalle kohdejoukolle seurantakyselyn vuonna 2013 (n=712). Näiden kyselyjen pohjalta oli ensimmäistä kertaa mahdollista muodostaa yleiskuva suomalaisesta valmentajakunnasta sekä kuvata valmentajien toimintaympäristöä, toimintaa, oppimista ja kehittymistä Suomessa. Tuloksia käytettiin lähtökohtana 2012 alkaneelle valmennusosaamisen kehittämistyölle, jonka tavoitteena oli suomalaisen valmennusosaamisen kehittämisen mahdollistavien rakenteiden ja toimintojen uudistaminen. Valmennusosaamisen parissa tehtävän kehittämistyön jatkaminen on edellytys niin valmennuksen laadun kehittämiselle kuin koko urheilujärjestelmän toimivuudelle, ajatellen sekä urheilussa menestymistä että liikunnallisen elämäntavan edistämistä yhteiskunnassa. Suomalaisen valmennusjärjestelmän toimivuus sekä laadukkaiden toimintaympäristöjen jatkuva kehittäminen edellyttävät systemaattista tiedon keräämistä eri ympäristöissä toimivien valmentajien ja ohjaajien määristä, taustoista, motiiveista, tarpeista ja kehityspoluista sekä arvoista ja asenteista. Ainoastaan säännöllisellä tiedon keruulla on mahdollista arvioida erilaisten kehittämistoimien vaikuttavuutta sekä kartoittaa, millaisia kehityskulkuja on havaittavissa ja miten ne heijastavat liikunnassa, urheilussa ja laajemmin myös yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Tiedolla johtamisen kannalta on tärkeää, että tarjolla on ajantasaista ja monipuolista tietoja valmentajista ja valmentamisesta kattaen koko liikunnan ja urheilun kirjon harrasteliikunnasta huippu-urheiluun. Tämän hankkeen tavoitteena on muodostaa nykykuva suomalaisesta valmentajakunnasta, kuvata valmentajien toimintaa ja toimintaympäristöä sekä tuottaa uutta tietoa ja lisätä ymmärrystä valmentajien kehityspoluista, motiiveista, arvoista ja asenteista. Nykytilan kuvauksen ohella aineisto mahdollistaa myös nyt käsillä olevien tulosten tarkastelun suhteessa 2009 vastaaviin valmentajakyselyn tuloksiin. Hanketta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. Hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista on vastannut KIHU. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Suomen olympiakomitea, Suomen paralympiakomitea ja Suomen valmentajat ry, Suomen ammattivalmentajat, Suomen urheilun eettinen keskus sekä lajiliitot. Yhteistyökumppaneiden päätehtävinä ovat olleet osallistuminen kyselyn sisällön suunnitteluun sekä sähköisen kyselyn vastauslinkin välittäminen omille jäsenilleen. Raportin tulokset perustuvat 2765 valmentajan vastauksiin, jotka edustavat yhteensä 61 eri lajia (liite 1). Vastaajat edustavat nykyisen valmennustehtävänsä perusteella arvioituna melko kattavasti eri ikäisten ja tasoisten urheilijoiden valmentajia vapaaehtoisvalmentajista ammattivalmentajiin. Meillä ei ole kuitenkaan varmaa tietoa siitä, kuinka hyvin otos edustaa koko suomalaisvalmentajien joukkoa, koska kohteena olevan perusjoukon eli suomalaisvalmentajien kokonaismäärää ei tarkasti tiedetä. Tuloksia tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava, että yleensä tämän tapaisiin kyselyihin vastaavat henkilöt saattavat jo lähtökohtaisesti olla keskimääräistä enemmän kiinnostuneita oman toimintansa ja itsensä kehittämisestä. Vuoden 2019 valmentajakyselyn raportti koostuu johdannosta, aineiston keruun kuvauksesta, tuloksista, johtopäätöksistä sekä liitteistä. Tulosluku puolestaan on jaettu kuuteen osioon, joista ensimmäisessä luo- daan yleiskuva vastaajista ja kahdessa seuraavassa tarkastellaan valmentajuutta, valmentajakokemusta ja -koulutusta. Neljäs osio pitää sisällä valmennustehtävän nykytilan kuvauksen, viides keskittyy valmentajien osaamisen kehittämiseen ja viimeinen osio luo yleiskuvan valmennustoiminnan lopettaneista tai keskeyttäneistä vastaajista. Jokaisen osion lopussa tarkastellaan lisäksi vertailukelpoisten kysymysten osalta tuloksia suhteessa vuoden 2009 vastaaviin tuloksiin. Osa tulostaulukoista ja kuvioista sekä alkuperäinen kyselylomake (liitteet 2, 3 ja 4) on liitetty ainoastaan raportin sähköiseen versioon.

<< [ previous ] Tutkimuksia urheiluseuran johtamisen kysymyksistä

>> [ next ] Tähtiseura-ohjelman arviointi: sisällöiltään osuva, samalla vaativa laatuohjelma