University of Jyväskylä - Biology of Physical Activity > Seminar assignments > Kilpakävelyn lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi

KILPAKÄVELYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

 • Open full article: This is link to external server
 • Writer(s): Mutanen, Niina;
 • Publisher: University of Jyväskylä - Biology of Physical Activity
 • Published: 2010
 • Type: Seminar assignments
 • Research method: Literature review
 • Keywords: kilpakävely, kilpakävelijä, kilpakävelyharjoittelu, harjoittelun ohjelmointi,
 • Language: Finnish
 • Abstract:

  Mutanen Niina. 2010. Kilpakävelyn lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi. Valmennus- ja testausoppi. Valmentajaseminaari VTE.A008. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. 47s.

  Kilpakävely on yleisurheilun lajivalikoimaan kuuluva laji, jossa yhdistyy kestävyysur
  heilu ja tekninen taitavuus. Lajia säätelevät kilpakävelyn säännöt, joiden mukaan kilpailijan on säilytettävä maakosketus ja polven tulee olla ojentuneena maakosketuksesta
  pystysuoraan asentoon saakka. Sääntöjen vastainen eteneminen johtaa huomautuksiin ja
  jopa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailuissa matkat vaihtelevat junioreiden 600
  metristä miesten 50 kilometriin. Kansainvälisissä arvokilpailuissa miehet kävelevät 20
  km ja 50 km ja naiset 20 km.

  Tekniikan ja kestävyyden ohella kilpakävelijällä tulee olla hyvä liikkuvuus, lihaskunto,
  koordinaatio ja nopeus. Hyvät fyysiset ominaisuudet mahdollistavat tehokkaan, talou-
  dellisen ja teknisesti hyvän lajisuorituksen ylläpitämisen koko suorituksen ajan. Huippumieskävelijöiden nopeus 20 km:llä on hieman yli 15 km·h-1
  . Miesten 50 km:n ja naisten 20 km:n kävelyssä nopeus on hyvin samankaltainen eli hieman alle 14 km·h-1
  . Kävelynopeus riippuu askelpituudesta ja askeltiheydestä. Kävelijät lisäävät vauhtia ensisijaisesti kasvattamalla askeltiheyttä, joka on huipuilla noin 200 askelta minuutissa. Erinomainen keskivartalon lihaskunto, lantion liikkuvuus ja pakaran aktiivinen käyttö ovat
  tehokkaan kilpakävelytekniikan edellytyksiä. Energiaa tuotetaan kilpakävelysuorituksen
  aikana pääosin aerobisesti. Parhaat kävelijät pystyvät etenemään koko kilpailusuorituk-
  sen ajan anaerobisen kynnyksen vauhdilla ja 80–90 %:n teholla VO2max:sta, jolloin pääosa energiasta tuotetaan hiilihydraateista. Psyykkisistä ominaisuuksista vaaditaan erityi-
  sesti pitkäjänteisyyttä määrätietoiseen harjoitteluun.
  Mieskilpakävelijä on keskimäärin 179,3 ± 3,1 cm pitkä, 66,4 ± 2,5 kg painava ja rasvaprosentti on 10,0 ± 1,8. Maksimaalinen hapenottokyky on keskimäärin hieman yli 70 ml·kg-1·min-1
  . Naiskävelijät ovat pituudeltaan keskimääräinen 161,5 ± 5,5 cm ja painoltaan 51,0 ± 5,7 kg. Naisten maksimaalinen hapenottokyky on noin 50 ml·kg-1·min-1
  ,
  mutta arvoja on julkaistu vain yhdessä tutkimuksessa. Kansainväliselle huipulle nouseminen edellyttää suuria määriä harjoittelua vuodessa; miehiltä 6000–8000 km ja naisilta
  5000–6000 km.

  Kilpakävely on karkeasti luokiteltuna yhden kilpailukauden laji. Harjoitteluvuosi rytmitetään jaksoihin, viikkoihin ja päiviin. Harjoitusohjelma rakentuu yksittäisistä harjoituksista. Harjoitusvuosi alkaa peruskuntokaudella, etenee talven hallikisojen ja kevään uuden peruskuntokauden kautta kilpailuihin valmistavaan kauteen. Kesällä on kilpailukau-
  si, jota seuraa siirtymäkausi. Valmennuksen suunnittelussa on tärkeää huomioida uran
  kehitysvaihe, fyysiset edellytykset, riittävä palautuminen sekä muun elämän asettamat
  vaatimukset.

<< [ previous ] Sprinttisuunnistuksen lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi.

>> [ next ] SUUNNISTUKSEN PSYYKKINEN LAJIANALYYSI